هنر دست سفالگر خوزستانی که بسیار زیبا است در نمایشگاه تهران به نمایش گذاشته می شود.