آب زاینده رود روز گذشته پس از 18 ماه ، به شهر اصفهان رسید و مردم اصفهان با شور ونشاط شاهد جاری شدن آب کنار پل های تاریخی بودند.