حامد بهداد بهترین بازیگر مرد اعلام شد.

حامد بهداد