نفیسه روشن بازیگر سینمای ابرانی برای عیادت از کودکان به بیمارستان رفته است

نفیسه روشن