نوید محمدزاده با پوشش خاصی در جشنواره ونیز شرکت کرد در ادامه مشاهده کنید