حمله اخر شبی تلویزیون به عادل فردوسی پور را ببینید .

عادل فردوسی پور