واکنش بسیار دیدنی از نفیسه روشن به ماجرای ستاره اسکندری

نفیسه روشن