خاطره جالب از رفتار جالب مهران مدیری در کنسرتش 

مهران مدیری