کردی حرف زدن نوید محمد زاده هنگام دریافت جایزه ی بهترین بازیگر مرد د رجشنواره ی بین المللی سلیمانیه در عراق