مصاحبه با باران کوثری بازیگر مشهور سینما که گفته برای کاهش وزن 20 کیلویی خودم د ر40 روز شرط بسته بودم.

باران کوثری