حواشی محسن افشانی و همسرش سویل و تولد مهدی طارمی که کیک تولدش را سحر قریشی برش می دهد .

محسن افشانیسحر قریشیمهدی طارمی