در اکران مغزهای کوچک دختر با به آغوش کشیدن آقای بازیگر او را شوکه کرد!