درآمدحاصله از کنسرت مهران مدیری صرف هزینه شیر خشک نوزادان شد  

مهران مدیری