گریه و دلتنگی زهره حمیدی برای فوت فرزندش در چهل تیکه را مشاهده می کنید.

فرادرس