ترلان پروانه میان دختران و پسران شیرازی در زادگاهش