چون جواب به تک تک‌شما عزیران برای من‌مقدورنبود باندازه‌ستاره‌ها همتونو دوست دارم