بازیگران سریال انتقام جویان در حال خوردن بال تند مرغ !

تام انگار داشت تشنج میکرد