مهران غفوریان در بیمارستان از حال و احوالش می گوید