گفتگوی جدید شقایق دهقان شقایق دهقان ؛ دو سال و نیم است که متارکه کردم و از همسرم مهراب قاسمخانی جدا شده ام .