شهرزاد کمال زاده و نفیسه روشن در پیاده روی اربعین امسال