مرحوم ارشا اقدسی در شوی شب های مافیا به احترام علی انصاریان و مهرداد میناوند ایستاد و آن دو مرحوم را تشویق کرد؛ ارشا امروز در میان ما نیست؛ روحش شاد .