باران که شدی مپرس این خانه کیست سقف حرم و مسجد و میخانه یکی است