سالی که گذشت،سال بد بود سال بدی بدتر از بد بود دکونها رو بسته کردی مردها رو خسته کردی زنها رو شکسته کردی ای سال برنگردی، بری دیگه برنگردی در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک