آوازخوانی فاطمه معتمد‌آریا و سعید آقاخانی در «بنفشه‌ آفریقایی»