چهل روز از دلتنگی هام کنار مزارت سپری شد و بدون اینکه باور کنم رفتنت رو ، روزها مو به شب هام گره می زنم و شب هامو به امید اینکه روی ماهت رو یک بار دیگه تو خوابم ببینم به صبح می رسونم طنین صدات توی قلبم و زیبایی چهره ات مدام جلوی صورتم ثانیه به ثانیه به یادتم