لایو فریبا نادری در ماشین شخصی اش و تشکر از کادر درمان