فیلمی از حدیثه تهرانی که از صدای گیتار همسرش خل شده