کنایه کامران تفتی به کرونا گرفتن دروغین چهره های معروف