شرکت مریلا زارعی 38 سال قبل در برنامه کودک تلویزیون