پرش از ارتفاع دلهره آور شهرزاد کمالزاده و جیغ های خانم بازیگر