پست محسن افشانی پس از جدایی , هرچی کشیدم از قلبم بود