زندگی در دوران قرنطینه امیر مهدی ژوله از زبان دخترش گندم