سکانس تکان دهنده از مرحوم سیروس گرجستانی و مرحوم پور مخبر