موتور سواری بهرام افشاری و کامبیز دیرباز در خیابان های تهران