فارسی حرف زدن همسر و پسر یوسف تیموری زمان رفتن از ایران