بوسه سیاوش گرجستانی بر مزار پدرش مرحوم سیروس گرجستانی