بازیگرانی که سابقه بیماری سخت دارند از شهره لرستانی تا ژوله