آواز خوانی مرحوم سیروس گرجستانی در پشت صحنه یک فیلم