موتور سواری محسن افشانی و همسرش به تقلید از فیلم قدیمی