كرك و پر ريزون محسن افشانی بعد از بازگشایی آرایشگاه ها