خاطره علی اوجی و رضا یزدانی از مسافرت با هواپیما در دورهمی