صحبت نگار جواهریان در خصوص بدنیا آمدن دخترش در لایو