کاپیتان زیر شلواری یک شخصیت کچل با شنلی قرمز است که قهرمان این داستان است

کاپیتان زیر شلواری