کاپیتان زیر شلواری به گونه ای جنگ جویانه و کارتونی است

کاپیتان زیر شلواری