طرف میگه؛ کارخونه این سوراخ و فقط گذاشته که ماشین سرقت بشه!!!

فرادرس