فیلمی از یک کارگاه در چین منتشر شده است که نشان می‌دهد یک مرد با دستگاه چرخ گوشت، مشغول تبدیل مرغ‌ها به گوشت چرخ کرده است. مرد چینی قبل از چرخ کردن گوشت، نسبت به جدا کردن سر، پر و پوست مرغ‌ها هیچ اقدامی نکرد.