در ویدئوی منتشر شده مشاهده می‌شود در حالی که این افراد دست خود را به سمت جلو دراز کرده‌اند تلاش می‌کنند تا با قرار گرفتن در محل فرود کودک جانش را نجات دهند. لحظاتی بعد در حالی که کودک در حال سقوط به پایین است، یکی از آنها موفق می‌شود پیش از برخورد کودک با زمین او را در هوا بگیرد و جانش را نجات دهد. بنا به گزارش رسانه‌های هند این کودک در طبقه سوم ساختمان و در بالکن آن مشغول بازی بود که ناگهان به پایین سقوط کرد. او پس از سقوط از طبقه سوم در حالی که به نرده طبقه دوم گیر کرده بود شروع به گریه می‌کند و گریه این کودک موجب جلب توجه افرادی در پایین ساختمان حضور داشتند، شده است. لحظاتی بعد و با سقوط کودک، یکی از حاضران موفق شده است تا با گرفتن کودک جان او را نجات دهد. در این حادثه خوشبختانه به این پسر آسیبی وارد نشد.