ماموران پلیس آمریکا که به دنبال دستگیری سارق یک خودرو بودند، توانستند او را پس از تصادف شاخ به شاخ با خودرویی دیگر دستگیر کنند.