یکی از خصوصیات ویژه کودکان حس قوی کنجکاوی و بازیگوشی آنها است. این ویژگی‌ها کودکان را در معرض بیشترین خطرات قرار می‌دهد و از این رو والدین به ویژه مادران در مراقبت از آنها وظیفه سنگینی را بر عهده دارند. بدون شک کوچکترین سهل انگاری و غفلت والدین حوادث تلخی برای فرزندان آنها رقم خواهد زد که یک عمر پشیمانی به بار خواهد آورد. مانند سهل انگاری مادر جوان چینی که موجب شد تا در مقابل چشمانش کودک خردسالش جان خود را از دست بدهد.