صحبت های یک آتش نشان مجروح از حوادث رخ داده در شب های گذشته را می بینید.